Current Projects

 

1 Проекта ми , центриран върху  магическите български приказки е привършенн и сега приказките се илюстрират.     Около 20 от тях са преразказани  на английски език и същевременно  съм добавила изследвания относно миналото, произхода им и това колко и къде те са разпространени. Установявам, че повечето от тях са изключително стари, а някои, уникални – без еквивалент в приказната история на света. Моята теория е, че те са пренесени от старите българи, докато те са се придвижвали към Балканите, защото носят елементи на местата, от където са тръгнали и тези, през които са минали. Вече  търся издатели .

 I have just completed my project, based on magical Bulgarian Fairy Tales. At the moment they are being illustrated. I have retold about 20 of them in English and researched their past, provenance, origins and how and where variants of them could be found. I have  concluded, that many of them are exceptionally old, and some – absolutely unique – without an equivalent in the fairy tale history of the world. My theory is, that some of them have been brought over by the Proto-Bulgarians on their way from the east to the Balkans, as they carry elements of  both the places they started from and those they passed by and lived with some time.

I have  placed an example of this work on my site (The Boy, Born from an Apple)  and now I am looking for  publishers – click here to read the story.

 

I am very excited by my new writing venture – I am currently writing about the formation of Kievan Russ and my book will centre on Yaroslav Mudri and his daughters.

Anna, becomes Queen of France, wife of Henry I, and then Regent of her son Philip I, but after Philip takes the power in his own hands, she runs away with and marries a French count.

Yaroslav’s other daughter – Elizabeth, marries the famous Harold Hardrada, who as a leader of the Varingarian Guard of the Byzantine Emperor suppresses the uprising of Peter Delayn in Bulgaria and takes part in many battles on the Balkans, the Levant, Sicily, etc. After a love affair in Byzantium, he comes back to Kiev to marry Elizabeth and take her to Norway to battle for its crown. There, he almost immediately acquires a powerful mistress.

Anastasia marries Andrew I of Hungary and after his death is a Regent for her son Samuel. She has to battle for their rights through many internal and external political enemies.

The last daughter – Agatha – is something of an enigma. She marries the English prince Edward Aithling – the Exile and becomes the mother of St Margaret and Christina, Queen of Scotland. Her blood runs through the English royal family. However, there are many variants of her identity – was she a German Princess, a Hungarian Princess, the daughter of Yaroslav, of a Bulgarian princess?

Много се вълнувам от новото си писателско начинание – пиша за образуването на Киевска Рус и книгата ми ще се съсредоточи върху Ярослав Мудри и неговите дъщери.

Анна, става кралица на Франция, съпруга на Хенри I, а след това регент на сина си Филип I, но след като Филип взема властта в свои ръце, бяга с и се жени за френски граф.

Другата дъщеря на Ярослав – Елизабет, се омъжва за известния Харолд Хардрада, който като водач на варягската гвардия на византийския император потиска въстанието на Петър Делян в България и участва в много битки на Балканите, Левант, Сицилия и др. След любовна връзка във Византия, той се връща в Киев, за да се ожени за Елизабет и да я заведе в Норвегия да завезме  а короната си. Там той почти веднага придобива мощна любовница.

Последната дъщеря – Агата – е голяма  загадка. Тя се омъжва за английския принц Едуард Айтлинг – Изгнаникът и става майка на Св. Маргарет и Кристина, кралица на Шотландия. Кръвта й тече през английското кралско семейство. Има обаче много варианти на нейната самоличност – била ли е германска принцеса, унгарска принцеса, дъщеря на Ярослав, или българска принцеса?